Algemene voorwaarden

Art 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (Ster(k)talent) en de opdrachtgever (de cliënt).

Art 2. Bedrijfsomschrijving
Ster(k)talent,  biedt  onderzoek en begeleiding voor beelddenken, faalangstreductietrainingen, reflexzonetherapie en aanvullende natuurgeneeskundige therapieën aan.
 
Art 3. Definities

 1. Opdrachtnemer Ster(k)talent, vertegenwoordigd door Sietske Zwerver gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: ( U, als cliënt ): de wederpartij van opdrachtnemer,
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen therapeut en cliënt betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer (Ster(k)talent), zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Ik (opdrachtnemer) heb een inspanningsverplichting tegenover u; nooit een resultaatverplichting.
 3. Opdrachtgever (cliënt) zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer (Ster(k)talent) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer(cliënt) is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever (Ster(k)talent). Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal opdrachtnemer (Ster(k)talent) opdrachtgever (cliënt) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Opdrachtnemer (Ster(k)talent) heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever (cliënt) niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Art 6. Tarieven en offertes

 1. De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever (cliënt) de verklaring ondertekend, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats á contant na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door opdrachtnemer (Ster(k)talent) aangewezen bankrekening.
 3. Na ommekomst van 14 dagen is de opdrachtgever (cliënt) zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer (Ster(k)talent) zijn vordering op opdrachtgever (cliënt) ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever (cliënt) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

 1. Opdrachtnemer (Ster(k)talent) behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer (Ster(k)talent) zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Indien opdrachtgever (cliënt) een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden aangegeven bij de opdrachtnemer (Ster(k)talent). Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling, wordt 100% van de behandelingskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever (cliënt). Dit geld ook als de cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

Art 9. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer (Ster(k)talent) als de opdrachtgever (cliënt).
 2. Op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

Art 10. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever (cliënt) binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer (Ster(k)talent) . De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer (Ster(k)talent) in staat is adequaat te reageren.

Art 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer (Ster(k)talent) is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever (cliënt) heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer (Ster(k)talent) voor schade voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
 3. Opdrachtnemer (Ster(k)talent) stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.
  De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De opdrachtnemer (Ster(k)talent) is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever (cliënt) door de opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. Opdrachtgever(cliënt) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer (Ster(k)talent) gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 6. De opdrachtnemer (Ster(k)talent) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door opdrachtnemer geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
  Opdrachtnemer (Ster(k)talent) zal, voor zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, remedies, producten.

Art 12. Wijziging van de voorwaarden

 1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

 

5 mei 2017