Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching
Wanneer schakelt u hulp in van een Remedial Teacher
Aanmelding en intake
Rekenen begeleiding
- Zien is begrijpen
- Dyscalculie Screening Test (Thedi-Mat)
Spelling begeleiding
- Dyslexie Screening Test (DST-NL)
Begrijpend lezen begeleiding
Tarieven

Wat is Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er didactische en/of pedagogische hulp wordt geboden aan kinderen die (tijdelijk) vastlopen in het onderwijs.
Dit geldt niet alleen voor kinderen die op een lager dan gemiddeld niveau functioneren, maar ook voor kinderen die hoger dan het gemiddelde presteren.

Wanneer schakelt u hulp in van een Remedial Teacher

Als het leren op school niet zo goed gaat is dat wel heel lastig.
Op veel scholen is een remedial teacher aanwezig. Er is veel aandacht voor die kinderen, die dat nodig hebben, maar het is niet altijd mogelijk om voldoende tijd vrij te maken voor remedial teaching of begeleiding.
Goed onderzoek en intensieve begeleiding kosten veel tijd.
Meestal heeft de school al heel veel aan de problemen gedaan, maar gaat het kind niet voldoende vooruit. Dan kan het goed zijn om een ander eens naar de leerproblemen te laten kijken.

Aanmelding en intake

Na aanmelding van een leerling vindt er eerst een intake gesprek plaats met ouders (en leerling). In dit eerste gesprek met de ouders, wordt het leerprobleem of de leerachterstand van uw kind besproken en krijgt u uitgelegd wat de vervolgstappen zijn.
Soms is het nodig om de leerling te toetsen en/of wordt er een observatie gedaan. Een gesprek met de leerkracht van het kind is voor dit onderzoek ook belangrijk. Na het verzamelen van gegevens probeert de remedial teacher een helder beeld te krijgen van het kind en er achter te komen waar het probleem zit.
Vervolgens wordt er gezocht  naar de begeleidingsmogelijkheden  die bij de leerstijl van het kind passen.  Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk functies: visueel (zien), auditief (horen), tactiel (voelen), motorisch (bewegen) en ritmisch (muziek). Op die manier wordt er gebruik gemaakt van de eigen talenten en mogelijkheden van het kind.
Er wordt een handelingsplan opgesteld. Dit plan is voor een bepaalde periode. Meestal is dit een periode van 6 tot 12 weken. Na ongeveer 6 weken vindt er een eerste evaluatie plaats.
Er zijn kinderen waarbij de remediale hulp moet worden voortgezet, andere kinderen hebben voldoende aan kortdurende begeleiding.
Vaak hebben kinderen met leer- en/of gedragsproblemen negatieve gevoelens over hun eigen kunnen. Het is belangrijk om ze te laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken, zodat  ze weer plezier krijgen in het leren. Het uiteindelijke doel is, dat de aangeleerde vaardigheden worden toegepast in situaties die het kind dagelijks tegenkomt. Dat betekent dat alles wat geoefend wordt ook functioneel wordt gemaakt voor het kind. Niet het foutloos rekenen of schrijven in een toets of een bepaalde hoeveelheid woorden binnen een minuut kunnen lezen is het belangrijkst.

Rekenen

Twee maal drie is vier, wiedewiedewie en twee is negen.
Bijna iedereen kent dit lied van Pippie Langkous.
Veel mensen weten dat deze rekensom niet goed is. Maar hoeveel leerlingen van de basisschool hebben er moeite mee om dit uit te rekenen?

Ster(k)talent schenkt veel aandacht aan getalbegrip, getalpositie en de visualisatiemethode.
Leerlingen worden gestimuleerd om hun rekenopgaven te visualiseren of ze te ervaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zien is begrijpen

Je leert moeilijke rekenproblemen op te lossen met deze rekenaanpak.
Je brengt orde aan in de informatie door het visueel te maken.
Een voorbeeld is het strokenmodel. Je kunt het gebruiken bij het oplossen van veel rekenproblemen, zoals vermenigvuldigen, delen, breuken, vergelijkingen, enz…

 

Voorbeeld:
Daniël heeft 248 knikkers. Peter heeft 202
knikkers. Wie heeft er meer knikkers?
Hoeveel meer?

 

 

Dyscalculie Screening Test (Thedi-Mat)

Als er problemen zijn op het gebied van rekenen. Bijvoorbeeld het leren tellen of het automatiseren van tafels, dan is het niet altijd nodig om gelijk een groot onderzoek te laten doen. Met deze test wordt gekeken waar de problemen in de basis voorkomen.  Als dat duidelijk wordt kan er vaak al een inhaalslag worden gemaakt.

Tedi-Math is bedoeld om indicatoren voor dyscalculie op te sporen.
Naast de zwakke punten, worden ook de sterke kanten van het kind aangegeven.
De test bestaat uit 6 verschillende onderdelen: telrij, het tellen, inzicht in de getalstructuur, het logisch denken, de rekenvaardigheden en het schattend rekenen.
De test is door de COTAN goedgekeurd.

Tijdsduur: 60-75 minuten.
Doelgroep: kinderen uit groep 2 tot en met groep 5

Spelling

Het Au verhaal

Buiten is de lucht blauw
Op het gras ligt nog dauw

'Ik ga weg' zegt de pauw
'Het hok is veel te nauw'

De poes zegt: "mauw"
doe niet zo flauw
Deze vis is r.....
'Blijf hier dan eten we gauw'
deze vis, want die lust ik rauw

De pauw wil de vis lauw
Dat vindt de poes flauw

 

 

Doel: Staat het woord niet in het -au- verhaal, dan schrijf je het met een -ou-

Ster(k)talent werkt met een eigen spellingmap, die bij iedere methode kan worden gebruikt. Het is een soort ‘raamwerk’ voor alle spellingonderdelen. Het bestaat uit vijf hoofdcategorieën, waar een herkenbare kleur en een herkenbaar logo bij horen.
Door ze vóór het schrijven van het woord te laten nadenken over de opbouw van het woord, en er schematisch ‘tekeningen’ van te laten maken, worden ze zich bewust van de woordopbouw.

Dyslexie Screening Test (DST-NL)

Voor dyslexie zijn lezen, schrijven en spellen de drie belangrijke criteria. Een slechte prestatie op minstens één van deze onderdelen kan wijzen op dyslexie.
Er wordt niet vastgesteld of uw kind dyslexie heeft. De DST wordt gebruikt om na te gaan of  verdere begeleiding nodig is.

De Dyslexie Screening Test is ontwikkeld om te bepalen hoe groot het risico op dyslexie is. Ook kan er enigszins worden afgeleid wat de zwakkere en sterker kanten zijn van het lezen en spellen.
De test bestaat uit 11 verschillende onderdelen: woordenschat, kralen rijgen, woorden lezen, evenwichtstest, klanksplitsing en letterverwisseling, spelling, cijferreeksen achterwaarts, schrijven, lezen, plaatjes en letters benoemen, woordenschat en taalkundige begrippen .
Door de COTAN is de test als voldoende beoordeeld.

Tijdsduur: 45-60 minuten.
Doelgroep: kinderen van 6.6 tot 16.6 jaar.

Dyslectische kinderen zullen op bepaalde onderdelen laag scoren, zoals Plaatjes en letters benoemen, woorden lezen, spelling, maar een betere score behalen op woordenschat.
Heeft een kind leerproblemen, dan zullen zij eerder laag scoren op onderdelen zoals: woordenschat en Taalkundige begrippen.

In aansluiting op de test is het van belang of het kind baat kan hebben bij een andere onderwijsmethode en/of wijzigingen in de manier waarop examens worden afgenomen. De DST kan dan ook, na een half jaar, voor een 2e maal worden afgenomen. Een vergelijking van de 1e en 2e score kan aantonen of de remediale hulp succesvol is geweest.
Op deze manier krijgen ook de ouders een indicatie van de behaalde resultaten na aanpassingen en/of specifieke begeleiding van het kind.

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen is het belangrijk dat uw kind weet wat hij/zij leest.
Om een tekst te kunnen begrijpen wordt het tekstbegrip onderverdeeld in 3 niveaus:
Microniveau; wat is de betekenis van een woord, hoe groot is je woordkennis;
Mesoniveau; hoe is het inzicht van de opbouw en structuur van de tekst;
Macroniveau; kun je de hoofdgedachte en de grote lijnen van het verhaal, uit de tekst halen.

Ster(k)talent, kijkt aan welk onderdeel met uw kind moet worden gewerkt. Hij/zij leert te achterhalen wat de betekenis en bedoeling van woorden en zinnen zijn.
Samenvatten en het gebruiken van kernwoorden kan voor een beter overzicht van de tekst zorgen.

En de basisschool?
Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en begeleider. Als u toestemming verleent, wordt er contact opgenomen met de school van uw kind.

Ervaring met:

  • Kinderen met (een vermoeden van) dyslexie of dyscalculie
  • Kinderen met PDD-NOS of andere (lichte) handicaps in het autistisch spectrum
  • Hoogbegaafde kinderen
  • Beelddenkers
  • Kinderen met faalangst
  • Kinderen met AD(H)D

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een gesprek:
Bel 06-51958033; mail info@sterktalent.nl  of neem contact op via het contactformulier.

Tarieven

Tarieven voor remedial teaching:

Intakegesprek per uur € 50,00
Een consult is per uur € 50,00

Dyslexie screening test € 175,00. Dit is inclusief intake, verslag en nagesprek.
Dyscalculie screening test € 175,00. Dit is inclusie intake, verslag en nagesprek.

Afspraak afzeggen of verzetten
Wilt u uw afspraak afzeggen of verzetten, geef dit dan zo snel mogelijk door (uiterlijk 24
uur voor de geplande afspraak)

Wegblijftarief
Meldt u zich niet tijdig af, of verschijnt u niet op uw afspraak, dan zijn wij genoodzaakt
de gereserveerde tijd in rekening te brengen tenzij u een geldige reden heeft.
Het wegblijftarief bedraagt € 43,30.

Het is mogelijk dat uw ziektekostenverzekeraar het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoedt.
Vaak is het wel/niet vergoeden en de mate waarin wordt vergoed, ook afhankelijk van het door u gekozen pakket en de
ziektekostenverzekeraar die u gekozen heeft.
Ook kunt u gebruik maken van het PGB ( = Persoons Gebonden Budget).
In de gevallen waarin niet wordt vergoed, zult u zelf de kosten moeten voldoen.